สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

 

               

         สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ระหว่างวันที่ ๕ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควร์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ปปช.มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสร้างการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากร สทบ.เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ว่าด้วยหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดรับชอบและการถูกตรวจสอบได้ หลักจริยธรรม การวัดผลธรรมาภิบาล เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารมืออาชีพ การสร้างและการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้ บุคลากร สทบ.ที่เข้ารับการอบรมยังได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ตามแผนงานของ สทบ.อีกด้วย

 

สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ