วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

วันที่ 13 มี.ค.63 :
       นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง และประสานความร่วมมือการทำงานตามนโยบายรัฐบาลในฐานะหน่วยงานภาคี

       เวลา 11.00 น. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะผู้บริหาร คปภ. ได้เข้าพบ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ.และผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในปี 2563 ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

       และเวลา 13.30 น. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้