ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


     วันที่ (10 มีนาคม 2563) เวลา 10.30น. นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ.ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนพะเนียด โดยมีนายสุรินทร์ ขุนฑวุฒิ ประธานสถาบันการเงินฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอสรุปการดำเนินงานพะเนียดโฮมสเตย์ ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการทำงานผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน เช่น การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร และมีผลิตภัณฑ์จากกองทุนจำหน่ายหลายชนิด เช่น น้ำผึ้งชันโรง สบู่น้ำผึ้งชันโรง สบู่เห็ดเยื่อไผ่ เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จและมีผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ผอ.สทบ กล่าวว่า อยากเห็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการพัฒนาและประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับสถาบันการเงินชุมชนพะเนียด ซึ่งสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนากองทุนของตนเองได้อีกด้วย  และได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดขันเงิน เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากประธานเครือข่ายระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     ในเวลา 15.00 น.   ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ.  เป็นประธานในการประชุมฯ นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ได้พบปะกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัดชุมพร เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชุมพร กว่า 772 กองทุน ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง
 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้ ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ