สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

                         เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลจำนวน 7,414 คน หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา  ที่สมดุลและยั่งยืน ทั่วประเทศ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเจ้าหน้าที่และวิทยากรที่เกี่ยวข้องลงให้ความรู้แก่สมาชิกตัวแทนกองทุนหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมอบรม ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ (ภาคอีสาน) จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) จ.พิษณุโลก (ภาคเหนือ) และ จ.กาญจนบุรี (ภาคกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                         นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า มีผู้แทนผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ทั่วประเทศให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติรักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                                                     ในการอบรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นการน้อมนำศาสตร์ ของพระราชาในครั้งนี้ได้มีการทำกิจกรรมการอบรมการจัดทำแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และยังสร้างผู้นำกองทุนหมู่บ้านที่มีขีดความสามารถในการสร้างแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านและการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประเมิน พัฒนาโครงการประชารัฐ อันเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญและพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ ทำให้สมาชิกกองทุนได้พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจับมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน