รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สทบ.สาขา 9

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.สาขา 9

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ และกองทุนหมู่บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี ตลอดจนได้มีการตรวจเยี่ยมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบางหิน หมู่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่ประสบอุทกภัยเพื่อมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

           พร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรณนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ยังได้มีการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.สาขา 9
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.สาขา 9
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.สาขา 9
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  สทบ.สาขา 9