รมต.สุวพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา

รมต.สุวพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา

           นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไทรครอบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกทั้งมอบนโยบายและติดตามผลงานการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ พร้อมด้วยพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561

          โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินชุมชน คือ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้านชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต จัดการหมู่บ้าน และชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง เปิดโอกาสให้หมู่บ้าน และชุมชนเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชุมชน ภาคราชการ และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานในหมู่บ้าน และชุมชน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารการจัดการคน เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตนเอง

 

 

รมต.สุวพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา
รมต.สุวพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา