รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา

       นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจักรยานน้ำ ของกองทุนหมู่บ้านโป่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชน และเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเมล่อน ของกองทุนหมู่บ้านปากทาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปลาในกระชังเชิงอนุรักษ์ ของกองทุนชุมชนเมืองวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

       นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวว่ารัฐบาลได้มุ่งหวังให้ ทบ. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดย 4 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ ทบ. มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้น โดยงบประมาณที่ให้ไปไม่ได้ให้เปล่า จะต้องมีการจัดทำแผนงานโครงการและแผนบริหารจัดการที่ดี จึงจะทำให้โครงการต่าง ๆ สามารถประสบความสำเร็จได้

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จ.แพร่ และ จ.พะเยา