รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา

        นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชาติ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และเป็นประธานเปิดสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ณ สถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนบริเวณหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยมีนายเถี้ยน ยาบัตร และ นายนุกูล มุณีสิทธิ์ ได้มอบที่ดินจำนวน 1 ไร่ 17 ตาราวาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เพื่อเป็นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ต่อจากนั้น นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฟาร์มเกษตรประชารัฐกองทุนหมู่บ้านท่าโพธิ์ตก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

          นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้านและชุมชน เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นการพัฒนาให้กองทนหมู่บ้านชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการคน เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตนเอง จึงจะทำให้โครงการต่าง ประสบความสำเร็จ

 

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมันประชารัฐและฟาร์มเกษตรประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสงขลา