พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)

พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)

นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 22 - 24กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)
พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)
พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)
พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร)