พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”

     วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ร่วมกับนายกฤษณ์พีรัช  คมสุรศิษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายสุนทร  พยัคฆ์  เลขาธิการสภาทนายความ นอกจากนี้ยังมี ว่าที่ร้อยโท ดร.มนัส  ชยาพัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นายคทาวุฒิ  กวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา และเจ้าหน้าที่สทบ. และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย

      ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการ ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาทนายความให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ในด้านคดีความ การยุติข้อขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นการพัฒนากิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันเป็นฐานรากด้านเศรษฐกิจของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”