ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด

ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด

       
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงาน และการกำหนดตัวชี้วัด เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนารากร ชั้น ๑๔ อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย ๑) ผู้อำนวยการฝ่าย  ๒) คณะทำงานฯ ๓) ผู้อำนวpการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต

ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด
ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด
ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด
ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด
ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด
ผู้อำนวยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำ Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงานและการกำหนดตัวชี้วัด