ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

       นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย