ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

        (6 มี.ค. 63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชั้น 5 อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
        การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางหลังจากครม.ได้เห็นชอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จำนวน 71,742 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้วงเงิน 14,000 ล้านบาท
       นายรักษ์พงษ์ ได้กล่าวว่า ขณะนี้ สทบ.ได้เปิดให้กองทุนหมู่บ้านยื่นเสนอโครงการแล้ว โดยตัวโครงการเน้นความกระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ขอให้กองทุนหมู่บ้านใช้งบประมาณของโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน รวมถึงให้เกิดการจ้างแรงงานกับพี่น้องในพื้นที่ หรือใกล้เคียง และเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในหมู่บ้านต้นแบบเพื่อให้เกิดกระตุ้นการรท่องเที่ยวภายในประเทศ และจะได้มีองค์ความรู้ หรือแนวคิดใหม่ๆ นำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองได้ และขอให้กองทุนหมู่บ้านเร่งรัดทำประชาคมเสนอโครงการ เพื่อเสนออนุกรรมการกลั่นกรองภายในเดือนเมษายนนี้ หากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนใดมีความพร้อมจะได้อนุมัติเงินออกสู่ระบบก้อนแรก เพื่ออัดฉีดเงินออกสู่กองทุนหมู่บ้านได้ทันที
      สำหรับกองทุนประเภท D ที่มีกว่า 7,000 กองทุนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับโอกาสสนับสนุนงบประมาณ จะเร่งฟื้นฟูให้เพื่อกองทุนเหล่านี้จะไม่เสียโอกาสในการรับเงินสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกภายในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน