ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท

ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท

วันที่ 24 มีค.63 ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมด้วยผู้บริหาร ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 จาก ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับพนักงานของ สทบ. จำนวน 285 กรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวมีวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท/คน ระยะเวลา 1 ปี
โดย ผอ.สทบ. กล่าวว่า ปัจจุบันเรามีพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 285 คน ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และเป็นหน่วยงานที่มีผู้มาติดต่อราชการ ทั้งส่วนกลางและสาขา ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศ ภารกิจของพนักงานส่วนใหญ่ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท ทิพยประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 แก่พนักงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ขณะนี้

ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท
ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท
ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท
ผอ.สทบ.รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่พนักงานสทบ. จำนวน 285 ฉบับวงเงินความคุ้มครองคนละ 200,000 บาท