ผอ.สทบ.ประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์กับสทบ.สาขา

ผอ.สทบ.ประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์กับสทบ.สาขา

วันที่ 24 มีค.63 เวลา 14.00 น. นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผอ. สทบ. และนายโสวัฒน์ อยู่คงดี หัวหน้างานเครือข่าย ประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference กับหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 13 สาขา ในเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ที่ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ผอ.สทบ.ประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์กับสทบ.สาขา
ผอ.สทบ.ประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์กับสทบ.สาขา