ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”

 

           นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร ได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล” เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไมดา ๖ โรงแรมไมด้า กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

           สาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้กล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแผนงานการพัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “แผนงานการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของ สทบ.สาขา ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล”