ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     

       สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสาระสำคัญได้แก่

          1. การประชุมร่วมกันของผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานและลูกจ้าง สทบ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สาขา

         2. นายนที ขลิบทอง ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ