ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564

          นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคที่เร่งด่วน และติดตามผลในการทำงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา ในพื้นที่ ได้แก่ โครงการประชารัฐ การส่งคืนงบประมาณโครงการเหลือจ่าย ผู้ตรวจสอบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รายงานการติดตามเอกสารจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน การควบคุมภายใน ข้อมูลคดีของกองทุนหมู่บ้าน แผนฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มทุนระยะที่ 3 การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน แผนงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อำเภอ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สทบ.

 

ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชุมผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564