ประชุมคณะผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประชุมคณะผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม  2  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

          นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับกลุ่มจังหวัด และติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

ประชุมคณะผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม  2  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประชุมคณะผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม  2  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประชุมคณะผู้บริหารสทบ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม  2  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ