ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร

 

              วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักผู้บริหาร   จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร ณ ห้องประชุม สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ นนทบุรี โดยมีนางสาวนิตยา  มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร (สผบ.) เป็นประธาน ฯ หน.สทบ สาขา 7 พนักงานสทบ. สาขา 3 4  9 13 และส่วนกลางเป็นคณะทำงาน มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร และแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร