ประกาศ สทบ. เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานและลูกจ้างจ้างเหมาโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 27)

ประกาศ สทบ. เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานและลูกจ้างจ้างเหมาโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 27)

ประกาศ สทบ. เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานและลูกจ้างจ้างเหมาโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 27)

 

คลิก!! รายละเอียดประกาศ