ประกาศ สทบ. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ประกาศ สทบ.  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ประกาศ สทบ.  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คลิก!!

 - รายละเอียดประกาศ

- แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

- แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก

แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่ สทบ.กำหนด
และ
มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นเสนอ
แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
ผ่านระบบออนไลน์
ตาม QR Code ด้านล่างนี้

หรือ คลิกที่ Link --> ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

และนำส่งเอกสารตามช่องทางที่ สทบ. กำหนด
ภายในวันที่ 11 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 
โดยสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 2100 4209 ต่อ 2453