ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

 

ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฏิบัติการ  รายละเอียด

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส่วนกลาง) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 (เชียงใหม่) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 (อุตรดิตถ์) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 (พิษณุโลก) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 (ร้อยเอ็ด) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 (ขอนแก่น) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 (อุดรธานี) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 (นครราชสีมา) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 (อุบลรราชธานี) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 (สุราษฎร์ธานี) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 (สงขลา) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 (ชลบุรี) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 (ราชบุรี) รายละเอียด
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 (ลพบุรี) รายละเอียด