ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ประกาศ!! การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป)  คลิก รายละเอียด