บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทบ. และสภาทนายความ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทบ. และสภาทนายความ

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายเบญจพล  นาคประเสริฐ  (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)  และคณะฯ ได้เดินทางไปยังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้พบปะหารือกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร  นายกสภาทนายความ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องประชุม ชั้น 3  ถนน พหลโยธิน เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

         โดยความร่วมมือดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม  แนะนำ  และเผยแพร่การให้ความรู้ด้านกฎหมายกองทุนหมู่บ้าน ให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หน่วยงานภาคีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาทนายให้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ   ยังเป็นการการลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนดังกล่าว ได้รับทราบ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงและดูแลประชาชนได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

         ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน นั้น มีนายกฤษณ์พีรัช  คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทบ. และสภาทนายความ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทบ. และสภาทนายความ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทบ. และสภาทนายความ