นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ 14 จังหวัด

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด

       นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้  14 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ รวมทั้งคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 9 และ 10 เข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้ และร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคใต้  14 จังหวัด