นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รวมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2566  จังหวัดพิษณุโลก

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ร่วมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต 1,2 และ 3 ใน ระหว่างวันที่ 10- 11  มกราคม 2566
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปราร์ค  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก