นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกและประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562” บริเวณสนามหลังโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายสุเนตร วังกรานต์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ

         จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลา 18 ปี มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านและ  ชุมชนเมือง จำนวน 1,034 กองทุน มีสมาชิกจำนวน 184,516คน มีเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน2,432,100,000 บาท เงินสมทบจำนวน  474,623,917.83  บาท  เงินออมจากสมาชิกจำนวน 316,326,681.53  บาท รวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 3,223,050,599.36 บาท

          นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า โครงการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก มีการพัฒนาโครงการในปี 2560 ด้วยการสร้างศักยภาพของกองทุน และปี 2561 ถึงปัจจุบัน ทำในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพิสูจน์ศักยภาพด้วยความสำเร็จที่เราช่วยทำงานกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งงานดั้งเดิมจากที่เป็นกองทุนหมุนเวียน เป็นแหล่งเงินกู้ เป็นสถาบันการเงิน ช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบไม่ให้ทำลายพวกเรา ทำให้งานส่วนนี้เดินหน้าต่อไปได้ หลังจากนั้นเมื่อโครงการประชารัฐเข้ามาเราได้พิสูจน์ว่าศักยภาพของเรา สามารถทำเป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนได้ ถ้าพูดถึงในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในจำนวนกองทุนที่มี 1,034  กองทุน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ 100% เต็ม หาไม่ได้ง่ายๆในงานกองทุนหมู่บ้าน ถ้าไม่มีประธาน กรรมการเครือข่ายทั้งระดับอำเภอ ตำบล และกองทุนที่เข้มแข็ง รู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จนี้

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก  เปิดงาน “รวมพล คนเงิน ล้าน ล้าน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562”