นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธาน “เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่”

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นประธาน “เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่”

 

     วันที่ 31 มกราคม 2562 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน  เข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้ นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ร่วมบรรยายพิเศษ ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่

    และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ประสบความสำเร็จ โดยวิทยากร ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/
นายณรงค์  ศรีระสันต์ สำนักงานอัยการสูงสุด/นายเดชาวัต  แจ้งชื่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค/
นายจำรัส  เลาสัตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ/นายพิสิทธิ์  ชัยวิริยะ ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/นางสำรวย  โล่นารายณ์ ประธานกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์/นายสุเทพ  สุดถนอม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์/ดำเนินการเสวนาโดย นายเสถียร  เกตุภูงา หัวหน้า สทบ.สาขา 4

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นประธาน “เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่”
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นประธาน “เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่”
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นประธาน “เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่”