นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

      การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

  ๑.ที่ประชุมได้รับทราบ การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

  ๒.ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  คณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๑๙ คน และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

 ๓.ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สำหรับในการประเมินปี ๒๕๖๒ มีหน่วยงานของรัฐฯ เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น ๘,๒๙๙ หน่วยงาน โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสทบ. ได้รับคะแนนรวม ๙๑.๘๒ คะแนน ระดับ A ผลการประเมิน ผ่านอยู่ในลำดับ ๓ ของหน่วยงานประเภทเดียวกัน และอยู่ในลำดับที่ ๑๕๖ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ทั้งหมดจำนวน ๘,๒๙๙ หน่วยงาน

 

  ๔.ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  โดยการรายงานผลการประเมินฯ ซึ่งดำเนินการประเมินโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จำแนกผลการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑.ส่วนขององค์การมหาชน โดย สทบ. อยู่ในระดับมาตรฐาน ๒.ส่วนของผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การมหาชน นายนที ขลิบทอง ได้รับการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ

 

  ๕. ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน สำหรับผลการประเมิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยรวมเฉลี่ย ๔ ด้าน เท่ากับ ๓.๓๐๗๐ ซึ่งจัดอยู่ในระดับปกติ – ดี

 

  ๖. ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีความเห็นต่องบการเงินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แสดงฐานะการเงินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้  

 

 ๗. ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากการดำเนินงานภายใต้โครงการทั้ง ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) กองทุนหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการ จำนวน ๗๑,๐๐๘ กองทุน (๒๐๙,๔๕๓ โครงการ) วงเงินงบประมาณ ๖๔,๘๔๔,๑๘๓,๙๖๓ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๗ ของ ๖๙,๕๒๐ ล้านบาท โดยโครงการและกิจกรรมที่กองทุนหมู่บ้านเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน ๑๐ อันดับแรก จากมากไปหาน้อยคือ

๑.ร้านค้าชุมชน ๒.บริการจัดงานชุมชน(งานพิธี/งานประเพณี/งานชุมชนอื่น) ๓.น้ำดื่มชุมชน ๔.กองทุนปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธุ์ ๕.บริการเครื่องจักรกล/วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ๖.ปั๊มน้ำมันชุมชน ๗.บริการประปาหมู่บ้านชุมชน ๘.เกษตรฟาร์มรวม (ปศุสัตว์/ประมง) ๙.โรงสีข้าวชุมชน  ๑๐.ลานตากผลผลิตทางการเกษตร/ลานอเนกประสงค์

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล