นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

     

         

            เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่เปิด “โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ” และตรวจเยี่ยมกองทุน ภายใต้โครงการตามแนวทางประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการตามโครงการฯ ของ กองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น เพื่อถอดบทเรียนกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่พิเศษ เนื่องจากมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต เป็นการเฉพาะในลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  มีนายเกียติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 2 ดูแลให้คำปรึกษา   จากการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ ของกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  กองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ  ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้นายนที ขลิบทอง ผอ.สทบ.และคณะได้นำอุปกรณ์การเรียนและกีฬาจำนวนหนึ่งมามอบให้นักเรียนในตำบลแม่ตื่นทั้ง 14 โรงเรียน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านในพื้นที่และสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

         “ตำบลแม่ตื่นมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ใช้ภาษาปกากะญอ (กะเหรี่ยง) และมีลำห้วยแม่ตื่นไหลผ่านใจกลางตำบล เป็นป่าเขาสูงและป่าเบญจพรรณ โดยห่างจากตัวอำเภอแม่ระมาด 58 กม. จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ และวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก แต่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี หมู่บ้านห้วยมะพร้าวเป็นหนึ่งในหมู่บ้านในต.แม่ตื่น ที่มีการสัญจรยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 200 ปี จนได้มีโอกาสจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว และมีมติให้จัดทำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เกิดจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำมากขึ้น”

 

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่พิเศษ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก