ความสำเร็จของกองทุน

กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจาก หมู่ 5 บ้านดอนพรม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย  และรับจ้าง

 จุดเริ่มต้นของกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2544  ได้รับโอนเงิน 1 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544  มีสมาชิกเริ่มแรก รวม 70 คน  ต่อมาได้ทำการประชาคมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รวม 12 คน  และมีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานกองทุน  ดังนี้คือ การจัดทำระบบทะเบียน/ระบบบัญชีกองทุน  การตรวจสอบสมาชิกกองทุนทุกระยะ  และการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกโอกาส   ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 181 คน  และคณะกรรมการบริหารงาน  รวม 12 คน

 สมาชิกกองทุนบ้านดอนแจงพัฒนา เป็นผู้มีความรู้และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น นายรุ่งโรจน์ วงษ์ไสว มีความรู้ด้านยาสมุนไพร  นายสิทธิชัย วงษ์นามใหม่  มีความรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ  นายสมศักดิ์  ตันวัฒนเสรี  มีความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีจีน เป็นต้น 

 เมื่อปี 2547 กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด  และต่อมาในปี 2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น และได้รับเงินจัดสรรเพิ่มทุน จำนวน 1 แสนบาท จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ  โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงาน  นอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาได้ส่งเสริมการออมเงิน  โดยให้สมาชิกทุกคนนำเงินสัจจะมาส่งทุกวันที่ 1 ของเดือน ๆ ละ 100-1,000 บาท ณ ที่ทำการกลุ่ม และมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกเดือนละครั้ง ในปัจจุบันกองทุนมียอดเงินในบัญชีเงินล้าน รวม  1,196,668 บาท  และบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์   รวม 1,843,314  บาท

 สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก และกรรมการในการดำเนินกิจกรรมกองทุน  สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและสาธารณประโยชน์  เช่น  มอบเงินรับขวัญเด็กแรกเกิดให้กับสมาชิกกองทุนรายละ  500 บาท   มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน  จัดสรรเงินสมทบกิจการกลุ่มสตรี/อสม./ชมรมผู้สูงอายุ  และจัดทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  เช่น  วัด  และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ความมุ่งหวังในอนาคตของกองทุนภายหลังจากที่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  คือ ต้องการพัฒนากองทุนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน  และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลฟรีทุกคน  

 หากต้องการพูดคุย ขอคำแนะนำ เชิญได้ที่ กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองบ่อ  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือติดต่อ คุณเอกลักษณ์ วงษ์นามใหม่  เบอร์โทร 08 1866 2431 หรือ  คุณสริห์  หอมหวน เบอร์โทร  0 3553 1984