การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านฯ

การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านฯ

       ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายเบญจพล นาคประเสริฐ) มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุนหมู่บ้านและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยเน้นย้ำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นกลไกด้านเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สวัสดิภาพ สวัสดิการ สังคม ราชการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ภายใต้ชื่อโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านฯ