การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี

การจัดสัมมนาดังกล่าวได้จัดเพื่อระดมความคิดเห็นและสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ(Customer Needs) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs) เพื่อนำมาใช้ศึกษาวิเคราะห์และตรวจประเมินองค์กร ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกจากแหล่งต่างๆ เพื่อทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัด สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พนักงานอัยการ บุคลากร สทบ.  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะ 20 ปี