การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.

       

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมดังกล่าว สทบ.ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาทิ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากภูมิภาคต่าง ๆ  ผู้แทนจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้แทนสื่อมวลชน ฯลฯ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ. ตลอดจนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.