การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

5 ตุลาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

     วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน (สคช.) เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ

เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายศุภมิตร  ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน     

 

     การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักผู้บริหาร สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู

และพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายและคดี และการบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน

กองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกในพื้นที่ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการดำเนินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานอัยการ

และพนักงานสทบ. พื้นที่จังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 


     การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมบูรณาการจัดทำแผนการดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3 โดยทั้ง 2

หน่วยงานจะให้การอบรม และติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกองทุนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ธนัมภิญญ์  กฤษณะพันธุ์ /ข่าว    
อรรถมน ไตรปิฎก/ภาพ