การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์บอลรูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สทบ.สาขา 13 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โดยว่าที่ ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวต้อนรับ และในการประชุมตครั้งนี้นายจีรศักดิ์ คล้ายศรี รักษาการหัวหน้าสทบ.สาขา 13 ได้ชี้แจงแผนงานโครงการในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำปี 2560

 

หลังจากพิธีเปิดช่วงแรกเป็นเวทีเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน อาทิ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ธนาคารออมสิน และนายนิพนธุ์ ทิพย์ศร นิติกรจากสทบ.ส่วนกลาง ร่วมเสวนาและบรรยายขั้นตอนแนวทางการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา

และคดีปกครอง และการจัดทำเอกสารทางคดี และต่อด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน