การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563

 

วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 9.30 น. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ครั้งที่ 7 จำนวน 3,146 กองทุน ณ ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว กองทุนหมู่บ้านบางเลน ม.1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563