การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 16 เม.ย. 63 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ครั้งที่ 4 จำนวน 3,597 กองทุน โดยงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ได้ทยอยลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563