การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563

 

      วันนี้ (2 เม.ย. 63) นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี        ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติอนุมัติโครงการฯ  (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ครั้งที่ 2 จำนวน  2,474 กองทุน  สามารถโอนเงินไปยังกองทุนหมู่บ้านได้ภายในเมษายน 2563 นี้

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2563