การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

        นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 ในการนี้ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทบ. เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังต่อไปนี้ 


1. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
2. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย 
4. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

5. งบประมาณดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง  ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565