การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

   

       นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 ในการนี้ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทบ. เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย
3. การดำเนินโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. การดำเนินโครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5. ข้อเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อขอรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ กรมป่าไม้
7. แผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.