การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายเบญจพล นาคประเสรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะกรรมการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในการประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์