การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561

           

           สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์  จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมชาย  เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ นางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกุล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธาน นายศุภมิตร  ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายโสวัฒน์  อยู่คงดี หัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  นางสาวรจิตา เตสะอาด หัวหน้างานนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนธนาคาร ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค  และพนักงาน สทบ.

          ที่ประชุมได้พิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้ยื่นขอรับการเพิ่มทุน ผ่านการกลั่นกรองตามเกณฑ์การเพิ่มทุนและแนวทางการฟื้นฟู และมีมติให้ขยายระยะเวลาการขับเคลื่อนและดำเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ โดยขยายระยะเวลาแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ภายในเดือนมิถุนายน 2561

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟู  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2561