การประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบพิธีการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบพิธีการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบพิธีการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สาขา 6, 10, 12 และ 13) และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมได้พิจารณา การตอบหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการเครื่องแบบปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่จะเหมือนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ และร่างระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดยเห็นควรกำหนดเป็นระเบียบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง สทบ. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

การประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบพิธีการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564