การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564  โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING ซึ่งมีวาระการประชุมฯ ที่สำคัญดังนี้

1. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

2. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

3. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

4. รายงานปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2546 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

5. ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2565

6. การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7. การดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร

8. กรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)