การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)

       วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564  โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING) ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีวาระการประชุมฯ ที่สำคัญดังนี้

1.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

2.รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานรายรับ – รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564

3.รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

4.ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 3

5.การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

6.รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

7.รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

8.รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อพิจารณา

9.การพิจารณาแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

10.การพิจารณาการเปลี่ยนรอบการปิดบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

11.การพิจารณาการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)