การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566  โดยมีนายอนุชา นาคาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงาน การพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวทีชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์