การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 302
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


      นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETING)  โดยมี
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
     โดยที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานรายรับ – รายจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ  การลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1 – 2  การรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  และได้พิจารณาเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ สทบ.สาขา และกรุงเทพมหานคร  การดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่  ข้อเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อขอรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานหรือโครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 1

      นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการดำเนินโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สทบ. ไปพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านต่างๆ และเป็นตามแผนที่กำหนดไว้

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565