การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  โดยมีนายอนุชา 
นาคาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงาน การพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301  ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล